top of page

Stockholm Tantrafestival Överenskommelse

Stockholm Tantra Festival Agreements

-English further down-

Dessa Köp- och Leveransvillkor gäller mellan Sthlm Spiritual Events Handelsbolag och dig som köper biljetter och/eller relaterade varor via Ticksters system eller annat sätt.

Konfidentialitet

Jag lovar att inte utelämna någon individs identitet, historier och upplevelser. Jag kan prata om mina egna upplevelser från festivalen men lovar att utelämna andra individer från upplevelsen.

Jag förstår att allt som sker i workshop-rummen under festivalen är konfidentiellt. Jag lovar att inte ta några foton, filma eller göra ljudupptagningar i workshop-rummen under festivalen.

Samtycke

Jag respekterar andra människors gränser och försäkrar att alla mina aktiviteter och interageranden är respektfulla och bara involverar människor som givit klart samtycke till det.  Om jag är osäker på någons gränser eller om jag är osäker på att någon annan förstått mina gränser eller om det på något sätt är oklart vad vi samtyckt till, tar jag ansvar att ta mig tid att klargöra detta innan vi fortsätter.
 

Egenvård

Jag är medveten om att jag deltar i en festival som inte på något sätt ersätter terapi. Jag är ansvarig för att delta på ett sätt som jag kan hantera både fysiskt, psykiskt och emotionellt. Jag förstår att allt som händer under festivalen är frivilligt och att jag inte behöver göra något jag känner mig obekväm med. Jag tar fullt ansvar för mina egna gränser, för vad jag vill göra och vad jag inte vill göra.

 

Jag förstår att jag närsomhelst kan ändra mig, säga nej, sluta med det jag gör eller lämna rummet. Jag kan alltid (så länge det görs med samtycke) ändra en övning eller interaktion så att den bättre passar mina behov.

 

Jag är ensam ansvarig att ha den typ av försäkring jag vill ha under festivalen och kan inte kräva kompensation för något jag gjort eller exponerat mig för.
 

Säkerhet

Under festivalen kommer jag inte använda någon form av alkohol eller droger. Jag är också medveten om att tobaksrökning, e-cigaretter och vaporizers bara är tillåtna utomhus.
Jag vet att det är tillåtet att använda medicin utskriven av en doktor. Jag kommer att informera personalen via e-mail till info@stockholmtantrafestival.com, samt på plats till Sanna Björkebaum, Peter Orevi eller EMO-teamet om någon sjukdom, allergi, psykiatrisk behandling, fysisk nedsättning, graviditet, nylig operation eller medicinering kommer ha en negativ påverkan på mitt deltagande eller andra människors säkerhet. Jag kommer anpassa mitt deltagande efter min hälsa.

Support

Jag lovar att be om hjälp om jag behöver stöd från det emotionella teamet, workshopledare eller festival-teamet och att uttrycka mig så tydligt jag kan i så fall.

 

Mail-utskick

När du köper biljett godkänner du våra villkor samt 2 st mail-utskick relaterade till Stockholm Tantrafestival. Ett informations-utskick innan festivalen och en utvärdering efter festivalen.


Mobiltelefon

Jag kommer inte använda min mobiltelefon, dator eller surfplatta i festivalens workshop-område om det inte är viktigt. Om jag måste ha min mobil påslagen sätter jag den på tyst läge och går åt sidan när jag måste prata så jag inte stör andra.

Skoförbud

Jag lovar att inte använda mina skor inomhus utan kommer lämna dem i därför avsett område.


Ansvarsfrihet

Med hänsyn till ditt deltagande i Stockholm Tantra Festival ger du som deltagare härmed ansvarsfrihet till Stockholm Tantra Festival och dess organisatörer, lärare, musiker och personal solidariskt från alla handlingar, påståenden och krav på eventuell skada, förlust eller olycka som kan uppkomma genom att delta i Stockholms Tantra Festival.In English:
Stockholm Tantra Festival, Terms and Conditions.

These Terms of Sale and Delivery apply between Sthlm Spiritual Events Handelsbolag and you who buy tickets and/or related goods via Tickster's system or other means.

Consent

I will respect everybody’s boundaries and ensure that all my activities and interactions are respectful and only involve people whom have given clear consent. If I’m unsure about someone’s boundaries or if I’m unsure if someone has understood my boundaries or if it’s in some way unclear what we have consented to, I will take responsibility for taking the time to clarify this before we continue.

Confidentiality
I agree to maintain confidentiality. This means not disclosing any individual’s identities, stories and experiences. I am free to speak about my own experience.

I understand that everything said or done in the workshop rooms during the festival is confidential.

I agree to not take photos or make audio or video recordings in the workshop rooms during the festival.

Self-care

I understand that I am participating in a festival which is not a substitute for therapy and I am responsible for participating in a way that I can manage (physically, psychologically and emotionally). I understand everything that happens in the festival is voluntary and that I am not compelled to do anything I feel uncomfortable with. I take full responsibility for my own boundaries, for what I don’t want and what I’m not willing to do.

I understand that I can at any time change my mind, say No, stop what I’m doing or leave the room or situation. I can always (as long as it’s done with consent) adjust any exercise or interacting, so it better suits my needs.

I am solely responsible to have the insurance I wish to have during the festival and I cannot claim compensation for something I did or exposed myself for.

Safety

During the festival, I will not use any alcohol or drugs. I also understand that smoking tobacco, e-cigarettes and vaporizers is only allowed outdoors.

I know that it’s permitted to use medicine prescribed by a doctor and I will inform the staff both before, through e-mail to info@stockholmtantrafestival.com and at the festival to Peter, Sanna or someone in the EMO-team about any diseases, allergies, psychiatric treatments, physical dysfunctions, pregnancy, recent surgeries, or medications that might have a negative impact on my participation or other peoples safety and I will adjust my participation according to my health condition.
 

Support
I agree to request support from the emotional team, workshop leaders or festival team, using clear direct requests when I desire support.

E-mails

When you buy a ticket, you agree to our terms and conditions and 2 emails related to Stockholm Tantra Festival. One information mail before the festival and one evaluation mail after the festival.

Mobile phones
I will not use mobile phone, computer or other electronics in the festival workshop area unless it is important. If I need to have my mobile on I will put it in silent mode and go aside when I need to talk so I don’t disturb others.

No Shoes
I agree to not use my shoes inside but leave them at the designated area.

Discharge
In consideration for your participation in Stockholm Tantra Festival you as participant do hereby release and discharge Stockholm Tantra Festival and it’s organizers, teachers, workshop leaders, musicians and staff jointly and severally from any and all actions causes of actions, claims and demands for, upon or by reason of any damage, loss or injury, which hereafter may be sustained by participating in the Stockholm Tantra Festival.

bottom of page